GDPR

V souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejm. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

 

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je spolek MedLaw z. s.

 

Jak lze kontaktovat správce Vašich osobních údajů?

Správce Vašich osobních údajů, tj. spolek MedLaw z. s. můžete kontaktovat na adrese níže:

MedLaw z. s.

náměstí Curieových 901/7

110 00 Praha 1

 

Na koho se v případě dotazů ke zpracování údajů můžete obrátit?

Spolek MedLaw z. s. jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Kateřina Hamplová, bytem Elišky Krásnohorské 27, 792 01 Bruntál, email: info@medlaw.cz

 

Proč a za jakým účelem  zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpravidla zpracovávány za účelem poskytování služeb právní poradny především v oblasti zdravotnického práva, a to na základě smlouvy o poskytování těchto služeb.

 

Jsou Vaše osobní údaje dále předávány jiným subjektům či do třetích zemí?

Vaše osobní údaje v běžných případech nepředáváme jiným subjektům, není-li to nezbytné pro poskytnutí služeb právní poradny. Osobní údaje do třetích zemí (tj. do zemí mimo Evropskou unii) zásadně nepředáváme.

 

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy u správce?

Vaše osobní údaje budou u správce uloženy po dobu tří let po ukončení poskytování služeb právní poradny.

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem?

Máte právo požadovat, aby Vám správce umožnil přístup k Vašim osobním údajům a požadovat jejich opravu, omezení zpracování údajů či jejich přenositelnost.

Dále máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje a to za podmínek článku 17 nařízení GDPR – jedná se zejména o odvolání souhlasu, případnou protiprávnost užití osobních údajů a případy, kdy Vaše osobní údaje již nejsou potřebné za účelem poskytování služeb právní poradny.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dále máte možnost vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů či podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.