O nás

O spolku

Název: MedLaw z. s.

Sídlo: náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 08584532

Spisová značka: L 72587 vedená u Městského soudu v Praze

Orgány spolku

Prezident: JUDr. Barbora Vráblová, MA

Výbor spolku: JUDr. Barbora Vráblová, MA, Kateřina Hamplová, Veronika Kaplanová, Mgr. Aneta Bernardová, Tereza Truhličková

Stanovy spolku

I. Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: MedLaw z. s. (dále též „spolek“).
 2. Sídlo spolku: Hlavní město Praha.
 3. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je především:
  a) Poskytování služeb právní poradny především v oblasti zdravotnického práva.
  b) Vzdělávání veřejnosti především v oblasti zdravotnického práva a poskytování stáží studentům vysokých škol.
  c) Spolupráce s organizacemi působícími ve stejné oblasti pro dosažení vyšší informovanosti veřejnosti v oblasti zdravotnického práva.
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

II. Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku je stálé a čestné.
 2. Stálým členem spolku se může stát každá právnická osoba a fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let.
 3. Žadatel o členství se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí jeho žádosti o členství.
 4. Čestným členem se stávají automaticky zakladatelé spolku. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky a má výsadní právo svolat radu spolku a navrhnout výboru věc k projednání.
 5. Ukončení členství ve spolku je možné:
  a) dobrovolným vystoupením člena; členství končí dnem doručení písemného oznámení o vystoupení člena spolku na adresu sídla spolku,
  b) zánikem člena, právnické osoby, nebo úmrtím člena, fyzické osoby,
  c) vyloučením člena, který svým jednáním ohrožuje dosažení účelu spolku nebo zanedbává členské povinnosti; o vyloučení člena rozhoduje prezident spolku a členství končí dnem doručení písemného oznámení o vyloučení člena na adresu sídla nebo místa podnikání člena zapsanou ve veřejném rejstříku; na písemnou žádost vyloučeného člena doručenou spolku přezkoumá rozhodnutí o vyloučení člena rady spolku,
  d) zánikem spolku.
 6. Členové spolku mají následující práva:
  a) účastnit se činnosti spolku,
  b) být pravidelně informován o dění ve spolku,
  c) užívat výhod člena spolku (slevy na poplatcích na akcích zajišťovaných spolkem atp.),
  d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,
  e) volit a být volen do orgánů spolku.
 7. Členové spolku mají následující povinnosti:
  a) platit členské příspěvky ve výši a termínech určených prezidentem spolku,
  b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  c) dodržovat stanovy spolku.
 8. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 9. Prezident spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný a slouží pouze pro vnitřní potřeby spolku. Prezident spolku aktualizuje údaje v seznamu členů vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od vzniku nebo zániku členství některého člena spolku nebo od písemného oznámení změny některého ze zapsaných údajů některým z členů spolku.
 10. Zakladatelé se automaticky stávají členy spolku.

III. Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  a) rada spolku, která je nevyšším orgánem spolku,
  b) výbor, který je výkonným orgánem spolku,
  c) prezident, který je individuálním statutárním orgánem spolku.
 2. Rada spolku je tvořena shromážděním všech členů spolku, prezident spolku je volen radou spolku.
 3. Funkční období prezidenta spolku je pět let.

IV. Rada spolku

 1. Rada spolku je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Rada spolku projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
  a) určit hlavní zaměření činnosti spolku,
  b) rozhodovat o změně stanov,
  c) schvalovat výsledek hospodaření spolku,
  d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období,
  e) volit a odvolávat prezidenta spolku,
  f) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
 2. Rada spolku je svolávána prezidentem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.
 3. Na žádost nejméně dvou třetin členů nebo žádosti čestného člena musí být svolána mimořádná rada spolku. Prezident je povinen svolat mimořádnou radu spolku nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné rady spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání rady spolku ve stanovené lhůtě, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání rady spolku na náklady spolku sám.
 4. Právo zúčastnit se rady spolku, právo hlasovat a volit mají všichni členové spolku. Právo být volen mají pouze čestní členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání rady spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 5. Pozvánka na radu spolku spolu s jejím programem musí být odeslána členům nejméně patnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání rady spolku lze odvolat nebo odložit. —
 6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Rada spolku je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení rada spolku přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 7. Jednání rady spolku řídí prezident, jím pověřená osoba, nebo osoba určená radou spolku. Prezident vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se rada spolku usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 8. Prezident zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedá nebo koho tím pověřila rada spolku. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání rady spolku.

V. Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Výbor řídí činnosti spolku. Výbor rozhoduje o jeho běžných a provozních záležitostech. Jménem spolku se podepisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis vždy dva členové výboru.
 2. Členem výboru může být pouze čestný člen spolku – fyzická osoba starší 18 (slovy: osmnácti) let. Výbor je pěti členný. Funkční období výboru je desetileté.
 3. Výbor si ze svých členů volí předsedu výboru.
 4. Výbor je svoláván jeho předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát v každém kalendářním roce. V případě nečinnosti předsedy, může svolat zasedání výboru každý člen výboru. Výbor je usnášeníschopný za účasti alespoň poloviny jeho členů. Hlasy všech členů Výboru mají stejnou váhu. Rozhodnutí výboru se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Výboru.
 5. Na zasedání výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 6. Výbor je odpovědný za plnění rozhodnutí rady spolku, hospodaření a plynulý chod spolku.
 7. Do pravomoci výboru patří vše, co není těmito stanovami svěřeno do působnosti jiného orgánu spolku. Výbor zejména:
  a) schvaluje organizační a jednací řád a další vnitřní předpisy spolku;
  b) rozhoduje o osobách, které mohou dále zastoupit spolek;
  c) prakticky realizuje činnosti zajišťované spolkem;
  d) schvaluje rozpočet spolku;
  e) stanovuje výši členského příspěvku a jeho splatnost;
  f) koordinuje činnosti spolku a dohlíží na jeho hospodaření;
  g) rozhoduje o přijetí osoby, jež podala přihlášku, za člena spolku;
  h) zpracovává podklady pro rozhodnutí rady spolku;
  i) předkládá radě spolku roční účetní uzávěrky;
  j) připravuje rozpočet na další kalendářní rok;
  k) vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku;
  l) rozhoduje spory mezi členy a orgány spolku, pokud se týkají spolkové činnosti.
  m) rozhoduje o dalších záležitostech, které mu svěřují zákon, stanovy nebo si je sám vyhradí.

VI. Prezident

 1. Prezident je statutárním orgánem spolku a navenek za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí prezident svůj podpis.
 2. K jednání za spolek může být zmocněna další osoba.
 3. Do působnosti prezidenta patří svolávání a vedení rady spolku, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
 4. Prezident se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími rady spolku.

VII. Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, dotací a nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu sestaveného výborem spolku.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí rady spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, bude jeho majetek po vypořádání jeho závazků rozdělen mezi jeho členy způsobem stanoveným radou spolku, jinak rovným dílem.
 3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.