Aktuální nabídka vzdělávání

Odborná praxe na Právnické fakultě UK v Praze

(rozvrhový lístek 19bHV3912x03)

O odborné praxi

V rámci odborné praxe se studenti zapojují do činnosti právní poradny Medlaw. Skrze řešením konkrétních případů z praxe mají studenti možnost rozšířit si své teoretické znalosti zdravotnického práva. Praxe probíhá formou pravidelných setkání s vyučujícím praxe a dalšími členy spolku Medlaw. Na setkáních studenti diskutují o dotazech zaslaných do právní poradny a podílí se na přípravě odpovědí na ně.

 

Studenti se učí

  • identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení;
  • používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení praktických právních problémů;
  • formulovat a prezentovat relevantní argumenty a naučí se týmové spolupráci.

 

Vyučující

JUDr. Barbora Vráblová, MA, prezidentka spolku Medlaw společně s dalšími členy spolku

 

Vstupní požadavky

Zápis tohoto předmětu je podmíněn předchozím absolvováním předmětu Zdravotnické právo I. (prerekvizita).

 

Přihlašování

Přihlašování na odbornou praxi probíhá prostřednictvím studijního informačního systému (SIS).

 

Termín konání

Odborná praxe probíhá v zimním i letním semestru. V zimním semestru probíhá v období říjen – listopadu, v letním semestru v období březen – duben. Setkání s vyučujícím se konají na Právnické fakultě UK vždy ve středu v čase od 16.00 do 18.00.

 

Kapacita

Max. 10 studentů

 

Zakončení odborné praxe

Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba, aby student

  • pravidelně docházel na setkání s vyučujícím a ostatními studenty (je vyžadována účast na min. 80% setkání),
  • před každým setkáním zpracovával zadanou domácí práci, spočívající v případě odpovědí na dotazy přijaté prostřednictvím právní poradny a zpracovávání rešerší k vybraným tématům z oblasti zdravotnického práva.